Vedtægter for Vemb Borger & Erhvervsforening

 

 

Vedtægter

for

Vemb Borger &

Erhvervsforening

 


 

 


 1. Navn, hjemsted og formål.

1.1              Foreningens navn er: Vemb Borger- og Erhvervsforening

1.2              Foreningens hjemsted er Vemb i Holstebro Kommune

1.3              Foreningens formål er at virke for gode borgerlige interesser, herunder at fremme er- hverv, omfattet af håndværk, handel og industri og gennem fælles indsats at samle er- hvervslivet. Julebelysning, Sct. Hansbål, Flagning i særlige anledninger er blandt de akti- viteter foreningen beskæftiger sig med

1.4              Foreningen søger at styrke nærområdet ved et aktivt samarbejde med andre lokale for- eninger og institutioner.

1.5              Foreningen er medlem af partnerskabet ”Vemb Vil Videre”.

 

 1. Medlemmer.

2.1. Som medlem optages enhver borger og selvstændig erhvervsdrivende i Vemb og Omegn, så- vel enkeltmandsfirmaer som interesseskaber samt andre selskaber og foreninger der driver erhvervsvirksomhed. For at opnå medlemskab skal man være fyldt 18 år.

2.2. Støttemedlemmer kan optages, men har ikke stemmeret

2.3. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen, når ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Æresmedlemmer er kontingentfrie.

2.4. Medlemmer som udtræder af foreningen, har ingen krav på foreningens formue og ejendele.

 

 1. Ledelse.

3.1. Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som ordinært skal afholdes i Vemb hvert år inden udgangen af marts. Den ordinære generalforsamling indkaldes via annonce i dagspressen eller via e-mail/post med mindst 14 dages varsel.

I indkaldelsen angives tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt dagsorden. Regn- skabet vil kunne ses på foreningens hjemmeside samtidig med indkaldelse til generalforsam- ling. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formandens beretning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg.
 9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

3.2   Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af de stem- meberettigede medlemmer skriftligt afgiver anmodning derom til formanden og samtidig angi- ver forslag til dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling der indkaldes af bestyrelsen, indkaldes med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling, og indkaldelsen skal indeholde dagsor- denen.

 

En ekstraordinær generalforsamling, som medlemmerne har anmodet om, skal bestyrelsen indkalde til senest 14 dage efter anmodningens modtagelse og til afholdelse senest 4 uger efter indkaldelsen.

 

3.3  Beslutningsdygtighed

Alle generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Almindeligt stemmeflertal er afgørende, undtagen ved afgørelser om ændringer i foreningens vedtægter og om foreningens opløsning.

 

3.4  Bestyrelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsen søges sammensat af både borger – og erhvervsmedlemmer. Formanden der vælges seperat og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og kasserer.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanterne er på valg hvert år. Den suppleant der får flest stemmer er 1. suppleant.

I tilfælde af stemmelighed ved valghandlinger, foretages der lodtrækning.

 

3.5 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter for 2 år.

Den ene vælges i lige år og den anden i ulige år. Der vælges hvert år 1 bilagskontrollantsup- plant der fungerer 1 år.

 

3.6 Tegningsret

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, i for- ening. Ved køb og salg af fast ejendom tegnes foreningen dog alene ved underskrift af samt- lige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til at disponere på foreningens bankkonti og depoter samt til homebanking.

 

3.7 Sekretariat

Foreningen er sekretariat for partnerskabet ”Vemb Vil Videre”.

 

 1. Kontingent

4.1  Fastsættelse

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Der er følgende kontingenttyper:

-       1. Borgerkontingent

-       2. Erhvervsgrundkontingent

-       3. Detailgrundkontingentkontingent & tillægskontingent

-       4. Foreningskontingent

-       5. Støttemedlemmer

Medlemmer der driver erhvervsvirksomhed, betaler erhvervsgrundkontingent. Detailmedlem- mer betaler detailgrundkontingent og tillægskontingent. Tillægget udgør et beløb pr. medar- bejder ud over indehaveren/lederen. Tillægget betales for et antal heltidsansatte efter en om- regning af evt. deltidsansatte og der betales tillægskontingent for hver fulde heltidsansatte.

For medlemsvirksomheder med flere indehavere betales alene ét grundkontingent, og inde- havere ud over én medregnes til antal medarbejdere ved beregning af kontingentets stør- relse.

 

Medlemmer der driver en deltidsåben eller fritidsbetonet erhvervsvirksomhed, samt støtte- medlemmer kan af bestyrelsen bevilges nedsat kontingent.

4.2  Betaling

Kontingentet betales ved påkrav fra bestyrelsen. Betales kontingenttype 1 ikke senest på for- faldsdagen, er medlemmet automatisk udmeldt. Såfremt et medlem i kontingenttyperne 2,3 & 4 er i restance i 3 måneder eller mere, regnet fra 1. påkrav, kan bestyrelsen ekskludere med- lemmet.

Genoptagelse kan i så fald alene ske mod betaling af det skyldige kontingent.

 1. Stemmeret

5.1  Hvert medlemsskab har en stemme på generalforsamlingen. Erhvervs- og detailvirksomhe- der med flere indehavere har kun 1 stemme.

5.2  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

5.3  Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Såfremt der er stemmelighed er formandens stemme afgørende

5.4  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede.

 1. Vedtægtsændringer

6.1      Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling, såfremt et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændrin- gen.

 

 1. Opløsning

7.1      Foreningens opløsning kan kun vedtages, såfremt et flertal på mindst 2/3 af de frem- mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for det ved 2 generalforsamlinger, der afholdes med højst 14 dages mellemrum.

7.2      Ved opløsning skal generalforsamlingen bestemme, hvorledes foreningens formue og ejendele, herunder anlægget skal anvendes. Formuen kan aldrig gøres til genstand for deling mellem medlemmerne, men skal anvendes til almennyttige formål.

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 12. november 2013

 

 

 

Leif H. Carøe

Leif Herman Carøe, Dirigent

 

 

 

 

: