Partnerskabsaftale

Partnerskabsaftale.


Nærværende partnerskabsaftale har til formål at give gensidig støtte til deltagerne i partnerskabsaftalen, med det formål at skabe lokalt ansvar for miljøet og naturen, at involvere borgerne samt at skabe et varigt grundlag for at aktivere børn og unge, såvel i forhold til naturforståelse som i forhold til fritidsaktiviteter, ligesom byudvikling, byforskønnelse og ikke mindst turistudvikling er omfattet af formålet.

Ligeledes er det formålet, ved gensidig støtte partnerskabsaftalens medlemmer imellem, at skabe udvikling og rammer, så vilkårene for såvel børn, unge, voksne og ældre bliver optimale og tidssvarende og fremmer forståelsen for fælles indsats og ikke mindst gør området interessant at bo i.

 1. Partnerskabsaftalen hviler på:

 • Gensidig respekt

 • Tillid

 • Fælles mål

 • Åbenhed & gennemskuelighed

 • Deltagelse med hvad man magter

 • VEMB VIL VIDERE

 1. Partnerskabet er baseret på, at når en af partnerskabsparterne (PP) ønsker at få støtte til et projekt via partnerskabsaftalen, forelægges ideen for partnerskabets styregruppe. Er der tilslutning til ideen i kredsen af PP bør videreføres, overføres opgaven med ansøgning om midler, arbejdskraft m.v. til partnerskabsaftalens sekretariat, som er placeret under Vemb Borger & Erhvervsforening. Opnår en idé ikke tilslutning hos PP, kan denne dog overføres til sekretariatet der yder støtte, dog ikke med partnerskabsaftalen som baggrund.

 2. Deltagelse i partnerskabsaftalen er uden økonomiske forpligtelser. Sekretariatet under Vemb Borger & Erhvervsforening financierer sin virksomhed via hjemsøgte midler til de enkelte projekter.

 3. Partnerskabsaftalens styregruppe består af en repræsentant fra hver af de foreninger/virksomheder m.v. der har tilsluttet sig aftalen. Styregruppen vælger blandt sig en formand, der tegner partnerskabsaftalen ud af til og leder styregruppens møder. Partnerskabets sekretariat, stiller sekretærbistand til rådighed ved mødeindkaldelse og mødeafholdelse.

 4. Ideer der ønskes behandlet på styregruppemøderne, fremsendes til sekretariatet.

 5. Foreninger, virksomheder, institutioner og forretninger der er tilsluttet partnerskabsaftalen, kan ses på www.vembvilvidere.dk. Oversigten ajourføres løbende.

   

 6. Udtrædelse af partnerskabsaftalen, skal ske skriftligt til sekretariatet.

   

  Partnerskabsaftalen er tiltrådt den ______/______-2015

   

         
   

   

  Label

   
     

   

  ____________________________
  Underskrift

   
   

   

   Nedenstående indtræder i styregruppen: (Gerne blokbogstaver)

 

Navn:

Adresse:

Postnr. & by:

Telefonnummer:

E-mail:

 

Partnerskabsaftale "Vemb Vil Videre"