23-11-2016

Der arbejdes fortsat med udviklingen af Vemb

Der arbejdes fortsat på at få sat gang i udviklingen af de 3 centerbyer, Vinderup, Ulfborg & Vemb.

5.      Byudviklingsstrategi for centerbyerne i Holstebro Kommune

01.11.00-G01-1-16

Sagsfremstilling

SH - TU

 

Der har siden kommunalreformen været større og større politisk og administrativt fokus på landsbyerne samt de gamle centerbyer i Holstebro Kommune. For at være konkurrencedygtig som erhvervs- og bosætningskommune kræver det, at Holstebro Kommune har et alsidigt udbud af boliger – forskellige kvaliteter, størrelser og priser – placeret i velfungerende byer, bydele og landsbyer.

 

Centerbyerne spiller derfor en strategisk rolle i Holstebro Kommunes evne til at differentiere sig fra de omkringliggende kommuner.

 

På Økonomiudvalgets møde den 15. december 2015 blev der drøftet følgende:

 

For at sikre en sammenhængende proces for en kommende byudviklingsstrategi for centerbyerne i kommunen, er der brug for at få en drøftelse af rammen for det tværgående arbejde med udviklingen af centerbyerne og deres betydning for landsbyerne.

 

Formålet med en sammenhængende proces kan være at få et styringsværktøj for prioriteret byudvikling på tværs af kommunen, så man sikrer, at investeringer og indsatser arbejder mod en samlet vision for kommunens byer – en byudviklingsstrategi. Det vil kræve, at der tages stilling til, hvad Holstebro Kommune kan og vil med sine bysamfund, men også at finde frem til, hvad de allerede kan.

 

Økonomiudvalget besluttede, at der arbejdes videre med en sammenhængende proces for en kommende byudviklingsstrategi i samspil med landsbyerne.

 

Som opfølgning blev der afholdt en indledende workshop med Byrådet, direktionen og nøglemedarbejdere den 27. januar 2016. Formålet med workshoppen var at starte en proces, der skal resultere i et styringsværktøj for prioriteret byudvikling på tværs af kommunen, så det sikres, at investeringer og indsatser arbejder mod en samlet vision for kommunens byer - en byudviklingsstrategi.

 

Det kræver, at der tages stilling til, hvordan Holstebro Kommune arbejder strategisk med sine bysamfund. Dette var temaet for den indledende workshop.

 

Workshoppen i januar viste behovet for en koordinering og vidensdeling på tværs af hele vores kommunale organisation, så alle er opdaterede på såvel tidligere helhedsplaner, nye tiltag og ændrende præmisser, for at kunne arbejde effektivt med en byudviklingsstrategi for centerbyerne: Vinderup, Ulfborg samt Vemb.

 

Nøglespørgsmål fra workshoppen:

 

- Hvad er Vinderup, Ulfborg og Vembs rolle i fremtiden?

- Hvad er deres betydning for landsbyerne, for Holstebro og for kommunen under ét?

- Hvad betyder nye, store satsninger på handel i Holstebro for de omkringliggende byer?

- Hvordan bliver centerbyerne en vigtigere faktor for kommunens attraktionsværdi som bosætningskommune?

- Hvad kan byerne hver især og tilsammen?

 

Opfølgning og status.

En tværfaglig arbejdsgruppe har efterfølgende arbejdet med området. Der er enighed i gruppen om, at der er brug for ekstern bistand til at løfte opgaven. Såfremt egne ressourcer alene skal løfte opgaven, betyder det, at mange andre opgaver skal parkeres. I gruppen er der endvidere enighed om, at det vil være sundt og positivt udfordrende med kritiske øjne på eksisterende planer. Den rette eksterne partner vil kunne medvirke til, at "best practice" opnås, samt sikre sammenhæng i handleplaner, inspiration mv.

 

For at sikre en helhedsorienteret tilgang er projektet forankret i direktionen ved direktøren for Teknik og Miljø.

 

Projektet skal ses i sammenhæng med den igangværende planproces – herunder planstrategiens lancering af klynger - og tænkes sammen med en forstærket indsats i landdistrikterne generelt.

 

Arbejdsgruppen har, på baggrund af økonomiudvalgets beslutning, indhentet tilbud på opgaven hos tre rådgivere. Efter gennemgang af de tre tilbud har arbejdsgruppen vurderet, at det bedste tilbud er fra Gehl Arcchitects.

 

Forud for indhentning af tilbud blev der, i forhold til projektets gennemførelse, lavet en ansøgning til Landdistriktspuljen. Landdistriktspuljen støtter projekter, der kan fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Gerne projekter, der kan danne best practice og genanvendes af andre. Landdistriktspuljen prioriterede imidlertid andre projekter, hvorfor der ikke blev bevilget penge til dette.

 

Med henblik på at skaffe den nødvendige finansiering af projektet foreslås det at anvende den budgetpost, der i investeringsoversigten for 2017, er afsat til helhedsplan for Ulfborg og Vinderup. Projektet med Gehl Arcchitects forventes at koste størstedelen af den ramme, som er afsat i 2017. Med afsæt i en byudviklingsstrategi, der specifikt omhandler Ulfborg, Vemb og Vinderup og adresserer strategiske problemstillinger i disse byer, vurderer Teknik og Miljø, at der efterfølgende vil være et bedre grundlag for at hjemtage ekstern medfinansiering til realisering af projekter, finansieret af puljen til realisering af helhedsplaner for Vinderup og Ulfborg i 2018 og efterfølgende år.

Indstilling

Det indstilles at Teknisk Udvalg drøfter og beslutter:

  • om de afsatte midler til helhedsplan for Ulfborg og Vinderup skal anvendes til finansiering af projektet